Striped Right Arrow: Sledeća
Striped Right Arrow: Prethodna
Text Box: HOME
Text Box: ACCESS
Text Box: Početak
Text Box: Korišćenje funkcija Access relacione baze
Access i VBA definišu oko 140 pojedinačnih funkcija. Sledeća  lista grupiše funkcije po nameni:

Funkcije za rad sa tekstom (Text - manipulation) se koriste kod rada sa nizom karaktera;
Funkcije za konverziju tipa podataka (Data-type conversion) obezbeđuju da definišete tip podataka vrednosti u polju;
Funkcije datuma i vremena (Date and time) obrađuju vrednosti  datuma i vremena u poljima
Funkcije opšte namene (General - purpose) koristite se da napravite upite, obrasce i izveštaje Accessa;
Matematičke i trigonometrijske funkcije (Mathematic and trigonometric) izvršavaju operacije sa brojnim vrednostima koje su iznad mogućnosti običnih aritmetičkih operatora;
Finansijske funkcije (Financial) su slične funkcijama koje ima Microsoft Excel;
Ostale funkcije su one koje vrše dinamičku izmenu podataka (DDE) sa drugim Windows aplikacijama, agregatne funkcije domena i SQL i funkcije koje se prvenstveno koriste u programiranju Access Basica.

Korišćenje funkcija Access relacione baze