Striped Right Arrow: Sledeća
Striped Right Arrow: Prethodna
Text Box: HOME
Text Box: ACCESS
Text Box: Početak
Text Box: Akcioni upiti
Kod Accessa su na raspolaganju  četiri tipa akcionih upita:
Izrada tabele (make table). Prave nove tabele iz podataka sadržanih u skupovima rezultata upita. 
Dodavanje (append). Dodaju nove zapise tabelama sa podacima koje naprave upit;
Brisanje (delete). Brišu zapise iz tabela koji odgovaraju redovima koje obrišete iz skupa rezultata upita;
Ažuriranje (update). Menjaju vrednost postojećih polja tabele zapisa koje odgovaraju redovima skupa rezultata upita

Izrade novih tabela (make table) i dodavanje zapisa tabeli (append) 

Make table query formira novu tabelu preuzimanjem osobina polja i podatke postojećih tabela u bazi. Kreira se na sledeći način:
Formiramo novi Select upit u koji umetnemo sva polja, izračunate vrednosti i kriterijume podataka koje prebacujemo u novu tabelu.
Sa padajuće liste Query Type biramo opciju Make Table Query.
Upisujemo naziv nove tabele
Sa Run pokrećemo upit, kreiramo novu tabelu i prebacujemo podatke
Sa Tables / Design dorađujemo strukturu nove tabele

Append query dodaje zapise u naznačena polja odabrane tabele preuzimanjem podataka polja postojećih tabela u bazi. Kreira se na sledeći način:
Formiramo novi Select upit u koji umetnemo sva polja, izračunate vrednosti i kriterijume podataka koje prebacujemo u tabelu.
Sa padajuće liste Query Type biramo opciju Append Query.
Sa liste tabela biramo tabelu u koju prebacujemo zapise
U red Append To biramo polja tabele u koja dodajemo podatke zapisa
Sa Run pokrećemo upit i dodajemo zapise

Vežba
Preduzeće Sokos ima pogone Soko, Napredak, Stark, Komovi, Smoki i Ljubovija. U tabelama 1992 i 1993 dati su podaci ostvarene proizvodnje (OP92 i OP93), realizacije proizvodnje (RP92 i RP93).
1992								1993
1) Kreirati tabelu tblProizvodnja strukture kao na slici

2) Prema opštoj tabeli tblProizvodnja kreirati primarnu i sekundarnu tabelu.
3) Dodati podatke u primarnu i sekundarnu tabelu iz zapisa tabele tblProizvodnja.

Rešenje
1) Najpre formiramo Make table upit uz pomoć tabele 1992. Rešetka upita bi trebala da sadrži sledeće elemente:


Zatim formiramo Append upit uz pomoć tabele 1993. Rešetka upita bi trebala da sadrži sledeće elemente:
2) Jedna od mogućih struktura tabela
3) Najpre formiramo Append upit za dodavanje zapisa iz tblProizvodnja u primarnu tabelu tblPogoni. Rešetka upita bi trebala da sadrži sledeće elemente:Zatim sa Tables / Open unesemo broj pogona za svaki pogon.
Na kraju formiramo Append upit za dodavanje zapisa iz tblProizvodnja u primarnu tabelu tblRezultati. Kako ne postoji polje BrojPogona u tabeli tblProizvodnja, uvedemo i tabelu tblPogoni i formiramo privremenu relaciju 1:1 sa tblProizvodnja po zajedničkom polju Pogon. Rešetka upita bi trebala da sadrži sledeće elemente:

Akcioni upiti

tblPogoni

 

tblProizvodnja

 

BrojPogona

 

Pogon

 

Pogon

 

Godina

 

 

 

Ostvareno

 

 

 

Realizovano

 

Pogon

OP92

RP92

Soko

3811

3924

Napredak

986

994

Stark

3297

3300

Komovi

617

557

Smoki

1196

1084

Ljubovija

644

576

Pogon

OP93

RP93

Soko

3061

3209

Napredak

945

988

Stark

2753

2964

Komovi

626

598

Smoki

948

1024

Ljubovija

559

488

Pogon

Godina

Ostvareno

Realizovano

Soko

1992

3811

3924

Napredak

1992

986

994

...

...

...

...

Soko

1993

3061

3209

Napredak

1993

945

988

Stark

1993

2753

2964

...

...

...

...

F:

Pogon

Godina:1992

Ostvareno:OP92

Realizovano:RP92

T:

1992

 

1992

1992

Cr:

 

 

 

 

F:

Pogon

Godina:1993

OP93

RP93

T:

1993

 

1993

1993

App:

Pogon

Godina

Ostvareno

Realizovano

Cr:

 

 

 

 

or:

 

 

 

 

tblPogoni

 

tblRezultati

 

BrojPogona (ključno)

 

BrojPogon

 

Pogon

 

Godina

 

 

 

Ostvareno

 

 

 

Realizovano

 

F:

Pogon

Godina

T:

tblProizvodnja

tblProizvodnja

App:

Pogon

 

Cr:

 

1992

F:

BrojPogona

Godina

Ostvareno

Realizovano

T:

tblPogoni

tblProizvodnja

tblProizvodnja

tblProizvodnja

App:

BrojPogona

Godina

Ostvareno

Realizovano