Striped Right Arrow: Sledeća
Striped Right Arrow: Prethodna
Text Box: HOME
Text Box: ACCESS

Operatori i izrazi u Access-u

Text Box: Početak
Text Box: Operatori i izrazi u Access-u

Da biste efikasno koristili Access, morate znati da napravite proste izraze koje konste Accessove grupe funkcija i operatora. 
Izraz je iskaz namere. Ako želite da se desi neka aktivnost kada se ispuni određeni uslov, izraz mora imati taj uslov. Da izaberete zapise u upitu koji sadrže vrednosti polja ZIP 90.000 ili veće, na primer, otkucajte 
	ZIP >= 90000
U aritmetičkim izračunavanjima se, takođe, koriste izrazi. Ako vam je, na primer, u upitu potrebno polje IznosStavke, otkucajte
	[IznosStavke]: [Kolicina] * [Cena] 
kao izraz da stvorite izračunate vrednosti u ćelijama podataka kolone IznosStavke.
Par ugaonih zagrada ([ ]) mora biti oko imena objekta, kao što  su imena polja, koja sadrže razmake ili tačke umesto znaka za podvlačenje ( _ ). Takođe  možete koristiti par ugaonih zagrada da odredite imena polja u izrazima za potvrdu podataka. 
Da bi bio izraz, iskaz mora imati bar jedan operator i bar jedan  literal, identifikator ili funkciju. Sledeća lista opisuje ove elemente:
Literali (literals) se sastoje od vrednosti koje kucate, kao što  su 12345 ili ABCDE. Literali se koriste najčešće za izradu inicijalnih vrednosti i, u kombinaciji sa identifikatorima polja, za poređenje vrednosti u poljima tabele;
Operatori (operators) imaju obične aritmetičke simbole +,-, * ( množenje) i / ( delenje), kao i mnogo drugih simbola i skraćenica. Većina drugih  operatora, koji su na raspolaganju u Accessu su ekvivalenat onih koji se nalaze u  tradicionalnim jezicima za programiranje, kao što je BASIC, ali postoje posebni za Access, ili SQL, kao što su operatori Between, In, Is i Like;
Identifikatori (identifiers) su imena objekta u Accessu, kao što  su polja u tabeli, koja vraćaju različite brojne ili tekstualne vrednosti. Termin vratiti, kada se koristi sa izrazima, znači da je sadašnja vrednost identifikatora zamenjena  na mestima u izrazu gde se on pojavljuje. Na primer, identifikator za ime polja [ImeKompanije] u izrazu vraća vrednost (ime) polja ImeKompanije za tekući izbrani zapis. Access ima pet prethodno definisanih imenovanih konstanti koje, takođe, služe kao identifikatori: True, False, Yes, No i Null; i
Funkcije (functions) koje vraćaju vrednost umesto imena funkcije u izrazu. Za razliku od identifikatora, većina funkcija traži da identifikator, ili vrednost, stavite u zagrade kao argument.