Striped Right Arrow: Sledeća
Striped Right Arrow: Prethodna
Text Box: HOME
Text Box: ACCESS

Posebni tipovi podataka

Text Box: Početak
Text Box: Tipovi podataka u Access 2003 tabelama (posebni tipovi)

Tip podataka

Opis tipa podataka

Text

Polje Text sadrži do 255 karaktera.

Memo

Memo polja mogu imati do 64.000 karaktera. Mogu se koristiti za opisne komentare.

Number

Numerički podaci

AutoNumber

Polje AutoNumber je numerička vrednost koju Access automatski popuni za svaki novi zapis koji se doda tabeli.

Yes/No

Logičko  (Bulovo) polje kod Accessa koristi brojne (logičke celobrojne) vrednosti:
 -1 za Yes polja (True- tačno) i 0 za No (False- netačno).

Currency

Currency je specijalni fiksni format sa četiri decimalna mesta, da bi se sprečile greške zaokruživanja.

Date/Time

Datumi i vremena su smešteni u specijalnom fiksnom formatu.

OLE Objects
(
BLOBs, binarni
veliki objekti)

Uključuje bitmapiranu grafiku, crteže vektorskog tipa, audio datoteke i druge tipove podataka koje može napraviti aplikacija komponenta ActiveX (ranije aplikacija OLE servera).

Hyperlink

Polja Hyperlink smeštaju adrese Web stranice ili klasične računarske adrese datoteke.