Striped Right Arrow: Sledeća
Striped Right Arrow: Prethodna
Text Box: HOME
Text Box: ACCESS
Text Box: Unos i izmena podataka 
Podešavanje opcija za unos podataka sa Tools/Options/Keyboard. 
Ako smo u Design modu (rad sa poljima tabele) u Datasheet mod unosa podataka prelazimo komandnim dugmetom 
Komandna dugmad kod unosa podataka su:    za dodavanje novog sloga;    za brisanje postojećeg sloga;    ukazivač sloga kojim se može selektovati ceo slog;     u toku je unos podataka u slog
Navigaciona dugmad:
, 	prethodni slog/prvi slog u tabeli
, 	sledeći slog/zadnji slog u tabeli
	 	novi slog

Pritiskom na Esc odustajemo od unosa podataka u polju.

Unos i izmena podataka

Text Box: Početak